เมียนมาร์ สร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

เมียนมาร์ สร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

          สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑล ฝ่ายสงฆ์ กล่าวภายหลังศึกษาดูงานการจัดสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ระหว่างวันที่่ ๑๘-๒๐ ก.ค. ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) และมส.ได้มีมติเห็นชอบตั้งคณะกรรมการอำนวยการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาสนั้น คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทโครงการพุทธมณฑล ธรรมรัตนบูชา ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติเมียนมาร์ สร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล_1พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว ซึ่งหนึ่งในแผนดำเนินงาน คือ การจัดสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลจำลอง มาประดิษฐานยังพื้นที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยที่ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะเดินทางไปยังสถานที่จริงในประเทศอินเดีย เนปาล ได้เห็นสถานที่เสมือนจริง รวมทั้งได้ศึกษาพุทธประวัติและหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากสังเวชนียสถานจำลองดังกล่าวด้วย

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าวว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้มีการจำลองสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลมาไว้ที่กรุงเนปิดอว์ จึงได้มาศึกษาแนวทางการสร้าง เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในการจัดสร้างที่พุทธมณฑล ซึ่งจากการที่ได้มาทัศนศึกษาสังเวชนียสถานพร้อมกับหารือฝ่ายดำเนินการจัดสร้างในเมียนมาร์ พบว่า รัฐบาลเมียนมาร์ มีศรัทธาและให้ความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อันได้แก่ สถานที่ประสูติ คือ ลุมพินีวีน สถานที่ตรัสรู้ คือ พุทธคยา แสดงปฐมเทศนา คือ สารนาท และปรินิพพาน คือ กุสินารา ถึง ๘,๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาประมาณ ๒ ปี ที่สำคัญยังพบว่า ชาวเมียนมาร์เป็นจำนวนมากต่างรู้สึกภูมิใจ และเดินทางมาสักการะสังเวชนียสถานทั้ง ๔ กันเป็นจำนวนมากด้วย

เมียนมาร์ สร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล_2

“อาตมาจะนำแนวทางที่ได้จากการมาศึกษาดูงานสังเวชนียสถานในเมียนมาร์ มาเป็นต้นแบบการจัดสร้างสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ที่พุทธมณฑล ประเทศไทย โดยในเบื้องต้น วางแผนไว้ ว่า จะจัดสร้างเท่าของจริงที่อยู่ในอินเดียและเนปาล พร้อมสร้างโซนองค์ความรู้ตั้งแต่ พุทธประวัติ หลักคำสอน พุทธพจน์ วิธีการปฏิบัติ ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานกับสื่อสมัยใหม่ที่ทันสมัย ภายในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ตำบล เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาแบบครบวงจร เหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก ส่วนระยะเวลาในการจัดสร้างนั้น ขึ้นอยู่กับงบประมาณของรัฐบาลไทยที่จะจัดสรรมาให้อาจจะ ๒ ปี ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี แต่อย่างไรก็ตาม อาตมาก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของพุทธมณฑลที่จะกลับมาเป็นแหล่งรู้ทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของชาติให้เร็วที่สุด”สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กล่าว

ที่มา : คมชัดลึก.  (2558).  เมียนมาร์ สร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล. เข้าถึงได้จาก  http://www.komchadluek.net/detail/20150722/210260.html.