อุเบกขา

อุเบกขา การวางเฉยอย่างถูกวิธี

อุเบกขาอุเบกขา การวางเฉยอย่างถูกวิธี

พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน). อุเบกขา. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555, 68 หน้า