โครงการ “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม” กับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ร่วมกับ ๓๖ องค์กรภาครัฐและเอกชนร่วมลงนามความมือในโครงการ “สร้างคนดี ให้มีคุณธรรม” หวังให้ทุกภาคส่วนร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนา  ดังนี้ ๑.สภากาชาดไทย ๒.สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๓.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๔.สถาบันพระปกเกล้า ๕.แพทยสภา ๖.สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ๗.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๘.มหาวิทยาลัยมหิดล ๙.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๐.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๑.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ๑๒.คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๑๔.กองบัญชาการกองทัพไทย กรมยุทธบริการทหาร ๑๕.กองทัพบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๑๖.กองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ ๑๗.กองทัพอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๑๘.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ๑๙.กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนเตรียมทหาร ๒๐.กองบัญชาการกองทัพไทย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๒๑.สมาคมผู้ถือหุ้นไทย ๒๒.บริษัท ไทยนิปปอน รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด ๒๓.บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ๒๔.บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ๒๕.บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ๒๖.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ๒๗.โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ๒๘.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๒๙.โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ๓๐.โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๓๑.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ๓๒.โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ๓๓.มูลนิธิสิริวัฒนภัคดี ๓๔.บริษัทในเครือ ซี เอ เอส ๓๕.บริษัท คิงพาวเวอร์ จำกัด ๓๖.บริษัทในเครือ ซี ที เอส

พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส จัดโครงการนี้เพื่อหวังเป็นก้าวแรกให้องค์กรหลักของประเทศ มีโอกาสเผยแพร่พระพุทธศาสนาร่วมกัน มีจุดประสงค์เพื่อชักชวนเจ้าหน้าที่ในองค์กรให้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา และ บอกต่อไปยังพุทธศาสนิกชนที่สนใจให้เข้ามาเยี่ยมชม

โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส กล่าวสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี พระราชมารดา ภายในงานยังมีขบวนแห่รดน้ำต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่เป็นสายพันธุ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา ที่ทรงเพาะเมล็ดจนงอกต้นขึ้นและโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาปลูก ณ วัดเทพศิรินทร์ ซึ่งปัจจุบันมีอายุถึง 147 ปี

ประธานพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส บอกว่าการเดินหน้าเผยแพร่พระพุทธศาสนาเพื่อขับเคลื่อนธรรมจักร และ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้เข้าถึงและเข้าใจง่ายผ่านเทคโนโลยี ซึ่งพระพุทธศาสนาที่ถ่ายทอดเป็นความเชื่อแบบวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุและผล ปัจจุบันมีผู้เข้าชมแล้วกว่า ๗๐,๐๐๐ คน

ที่มา : คมชัดลึก.  (2558).  เมียนมาร์ สร้างสังเวชนียสถาน 4 ตำบล. เข้าถึงได้จาก  http://www.komchadluek.net/detail/20150722/210260.html.

ที่มา :

มหาวิทยาลัยมหิดล.  (2558).  พิธีลงนามความร่วมมือมือ “สร้างคนดีให้มีคุณธรรม”. เข้าถึงได้จาก http://www.mahidol.ac.th/

ครอบครัวข่าว 3.  (2558).  ครอบครัวข่าว 3 ร่วมลงนามเครือข่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนา. เข้าถึงได้จาก http://www.krobkruakao.com/