วิชาอินทรีย์ยมก(*106) โดยพระอาจารย์สุรชัย (รัฏฐา เมาะ)

puttapun video

วิชาอินทรีย์ยมก ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ
บรรยายโดย พระอาจารย์สุรชัย (รัฏฐา เมาะ)

ทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ สมันตมหาปัฐฐานเจดีย์ ชั้น1 วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ บันทึกภาพวีดีทัศน์โดย พุทธปุณ.
* คำเตือน ชมวีดีโอคลิปการเรียนการสอนผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน กรุณาใช้เนท Wi-Fi หากใช้เนท3G-4G จะสิ้นเปลืองและอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการอินเทอร์เนทจากบริษัทผู้ให้บริการ เพิ่มเติมได้.

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 2 = ปทโสธนาวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 3 = ปทโสธนาวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 4 = ปทโสธนมูลจักกวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 5 = ปทโสธนมูลจักกวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 6 = ปทโสธนมูลจักกวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 7 = ปทโสธนมูลจักกวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 8 = ปทโสธนมูลจักกวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 9 = สุทธินทริยวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 10 = สุทธินทริยวาระ 

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 11 = สุทธินทริยวาระ และ สุทธินทริยมูลจักกวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 12 = ปวัตติวาระ อนุสนธิ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 13 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 1

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 14 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 15 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 16 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 4

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 17 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 5

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 18 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 7

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 19 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 8

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 20 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 9

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 21 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 10

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 22 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 11

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 23 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 12

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 24 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 13

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 25 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 14

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 26 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 15

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 27 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 13

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 28 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 16

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 29 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 17

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 30 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 18

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 31 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 19

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 32 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 20

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 33 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ # 21

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 34 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนวาระ โอกาสวาระ # 1

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 35 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนวาระ โอกาสวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 36 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนวาระ โอกาสวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 37 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อตีตวาระ ปุคคลวาระ ปุคคโลกาสวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 38 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 1

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 39 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 40 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ + อนาคตวาระ ปุคคลวาระ

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 41 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 42 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 43 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 4

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 44 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 5

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 45 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 6

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 46 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 7

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 47 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 8

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 48 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 9

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 49 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคลวาระ # 9 + ปุคคโลกาสวาระ # 1

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 50 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 51 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 52 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 4

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 53 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 5

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 54 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 6

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 55 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 7

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 56 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 8

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 57 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 9

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 58 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 10

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 59 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 11

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 60 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ อนาคตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 12

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 61 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคลวาระ # 1

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 62 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคลวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 63 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคลวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 64 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 1

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 65 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 66 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 67 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 4

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 68 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 5

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 69 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 6

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 70 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 7

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 71 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 8

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 72 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 9

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 73 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 10

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 74 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 11

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 75 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 12

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 76 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนาตีตวาระ ปุคคโลกาสวาระ # 13 + ปัจจุปปันน

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 77 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 78 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 79 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 4

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 80 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 5

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 81 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 6

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 82 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 7

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 83 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 8

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 84 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 9

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 85 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 10

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 86 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 11

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 87 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 12

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 88 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 13

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 89 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 14

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 90 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 15

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 91 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 16

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 92 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 17

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 93 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคลวาระ # 18

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 94 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 1 

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 95 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 2

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 96 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 3

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 97 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 4

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 98 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 5

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 99 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 6

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 100 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 7

วิชาอินทรีย์ยมก ครั้งที่ / 101 = ปวัตติวาระ อุปปาทวาระ ปัจจุปปันนานาคตวาระ นุจ ปุคคโลกาสวาระ # 8