วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 2

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม)

 • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • จัดพิมพ์โดย: สาละพิมพการ จ.นครปฐม
 • ภาพปก: เอนก เอื้อการุณวงศ์
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการสินค้า แบรนด์ ‘สุวิมล’

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2558). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/2015/วารสารโพธิยาลัย258/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

พนิตา อังจันทรเพ็ญ. (2558, กรกฎาคม). พระผู้ทรงพระไตรปิฎก (ติปิฏกธร). วารสารโพธิยาลัย, 2(1), 17-22. https://watchakdaeng.com/2015/วารสารโพธิยาลัย258/


คำสำคัญ:

วัด, วัดสวย, เรียนบาลี, พระ, ฆราวาส, ภิกษุ, แม่ชี, สามเณร, นักเขียน, วัดจากแดง, วารสาร, journal, สิ่งพิมพ์, ตีพิมพ์, อาสาฬหบูชา, เข้าพรรษา, ปุจฉา วิสัชนา, พระผู้ทรงพระไตรปิฎก, ติปิฏกธร, รัตนฆระ, เทวดา, มนุษย์, กระแสข่าว, เจ้าชายโพธิราชกุมาร, ใต้ฟ้าวัดจากแดง, 2558, 2015 ฉบับที่ 55, วารสาร, วารสารโพธิยาลัย, โพธิยาลัย


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัย ทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558