วัดจากแดง “สำนักศาสนศึกษาดีเด่น”

pi

วัดจากแดง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “สำนักศาสนศึกษาดีเด่น” จากมูลนิธิพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ถือเป็นเกียรติ และสิริมงคลแก่พระภิกษุ-สามเณรวัดจากแดงเป็นอย่างยิ่ง ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558