ปฏิจจสมุปบาท-จากพระโอษฐ์

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์

หนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์วัดจากแดงนี้ แปลและร้อยกรอง โดย กองตำรวจคณะธรรมทาน จัดพิมพ์ โดย คณะธรรมทาน ไชยา เมื่อปีพ.ศ.2521 พิมพ์ที่ สำนักพิมพ์ธรรมทานมูลนิธิ ด้วยดอกผลทุนพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์

ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ รวบรวมเรื่อง อทัปปัจจยตา ในส่วนของปฏิจจสมุปบาทมาอย่างครบถ้วน เพียงพอที่จะศึกษาเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท อย่างชัดแจ้งถึงที่สุด ให้สมกับพระพุทธภาษิตที่ว่า “ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรม, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต” ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว. นับเป็นการเห็นพระพุทธองค์ในภาษาธรรมซึ่งเกื้อกูลแก่การบรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นอย่างยิ่ง มีปทานุกรมคำสำคัญ, ลำดับหมวดธรรม อยู่ท้ายเล่ม.


การอ้างอิงจากหนังสือ:

  • ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์. (2521). กรุงเทพฯ: ธรรมทานมูลนิธิ.

เกี่ยวกับสำนักพิมพ์:

 


ความหมาย ปฏิจจสมุปบาท

คำว่า ปฏิจจสมุปบาท  มาจากศัพท์ว่า  ปฏิจจ  สํ  และ อุปปาท

  • ปฏิจจ     หมายถึง   เกี่ยวเนื่องกัน  สัมพันธ์กัน
  • สํ             หมายถึง   พร้อมกัน  หรือ ด้วยกัน
  • อุปปาท   หมายถึง   การเกิดขึ้น

ปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึง สิ่งที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้น ได้แก่  ภาวะของสิ่งที่ไม่เป็นอิสระของตนต้องอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้

คำว่า ปฏิจจสมุปบาท นี้ พระพุทธโฆษาจารย์  ได้แปลไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า  สภาวธรรมที่เกิดขึ้นได้เพราะอาศัยซึ่งกันและกัน


ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์