งานบุญสลากภัต วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

งานบุญสลากภัต วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558

581011pic2
๐๙.๐๐ น. – เจ้าภาพพร้อมกัน ณ สุธัมมศาลา
– ลงทะเบียน รับสลากรายชื่อพระภิกษุสามเณร
๑๐.๐๐ น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
– อาราธนาศีล, อาราธนาธรรม
– ตัวแทนสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา
๑๐.๓๐ น. – กล่าวคำถวายสลากภัต
– กรวดน้ำ รับพร
๑๑.๐๐ น. – ประเคนภัตและเครื่องไทยธรรม
– อังคาส พระภิกษุสามเณรตามสมควร

581011pic3-1230x400

581011pic2-1230x400

คลิกดู รูปสลากภัต โพสที่เกี่ยวข้องกับ

งานบุญสลากภัต ๒๕๕๘