งานทำบุญใหญ่ “ปุพพเปตพลี” อาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาส วัดจากแดง จัดให้มีการทำบุญใหญ่ ปุพพเปตพลี อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องในอดีตที่จากไป รวมทั้งผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดจากแดงในอดีต ซึ่งอาจจะยังมีกระดูกของท่านเหล่านั้นฝังอยู่ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของวัดนี้ ในการสวดทำบุญอุทิศครั้งนี้ทางวัดจัดเป็น ๙ จุดแต่ละจุดมีพระสงฆ์ ๙ รูป มีเจ้าภาพรับไว้ในแต่ละจุด พระสงฆ์สวดธรรมนิยาม และ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร กรณียเมตตาสูตร จบด้วยบทอุปปาตะสันติ และจัดปัจจัย แบ่งเป็น ๓ ส่วน ๑. ถวายผ้าสบง/จีวรบังสกุล พร้อมเครื่องไทยธรรม (ข้าว น้ำ รองเท้า ร่ม ประทีป ดอกไม้ ธูปเทียน) ๒.ถวายมูลค่าเพื่อปัจจัย ๔ อันสมควรแก่สมณบริโภคแด่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ๓.ซื้อที่ดินถวายวัดจากแดง เพื่ออุทิศแด่เปตชน

เกร็ดความารู้ : หลักปุพพเปตพลีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เป็นหลักการทําบุญที่ พระเจ้าพิมพิสาร ราชาแห่งแคว้นมคธ ได้กระทําไว้ในครั้งพุทธกาล เพื่ออุทิศส่วนบุญไปให้เหล่าญาติของพระองค์ที่ไปเกิดเป็นเปรต สงเคราะห์การทําบุญนี้ในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่า หลักพลี ๕ ประการ ตามพระไตรปิฎก
    ปุพพเปตพลี คือ การทําบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ เป็นหนึ่งในพลีทั้ง ๕ นอกจากนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่ออุทิศส่วนบุญที่ตนได้บําเพ็ญแล้วแผ่ไปให้เหล่าญาติผู้ที่เสียชีวิต เป็นการแสดงออกถึงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ต่อญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว และทำบุญแก่เปตชนที่ไม่มีญาติอีกด้วย
การทำบุญเพื่อให้เปตชนไม่ขัดสน ถวายผ่านพระสงฆ์ มีข้าวกับข้าว ของหวาน น้ำดื่ม รองเท้าแทนยานพาหนะ ร่มแทนเสนาสนะ อุทิศให้ผู้ที่จากโลกนี้ไปแล้วไม่ว่าในสมัยใด ให้เขาได้เป็นสุข พ้นจากทุกข์ จะได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีๆ อธิษฐานให้เราสำเร็จในกิจการที่ตั้งใจไว้ และให้วัดจากแดงได้มี ที่ดิน และเสนาสนะเพียงพอ. หมดอุปสรรคทั้งมวล. … แล้วหยาดน้ำลงบนผืนแผ่นดินนี้เพื่อรับรู้การอุทิศดังกล่าว.

ภาพ : เขมาเขมะ และคุณประชา แสงทองสุข
facebook : toeypord.p