คู่มือคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจำจังหวัด ๒๕๕๘

tutorpra

คู่มือคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจำจังหวัด ๒๕๕๘

              คู่มือดำเนินการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่น ประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เล่มนี้ สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางดำเนินการคัดเลือกพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล“พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนดีเด่นประจำจังหวัดในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพระสอนศีลธรรมผู้ที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ประจักษ์ สร้างแรงจูงใจให้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนางานการสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลดีต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลจาก :  http://krupra.net/new/index.php?url=news_view&id=533&cat=A

ดาวน์โหลดคู่มือพระสอนศีลธรรมดีเด่นประจำจังหวัด

ดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติคัดเลือกพระสอนศีลธรรมดีเด่น