ปริจเฉทที่ 9 แสดง อภิธรรมมัตถสังคหะ โดยอ.อาณัติชัย เหลืองอมรชัย

 

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 1 เรื่อง ความแตกต่างของกรรมฐานทั้ง 2 นัย 

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 2 เรื่อง วจนัตถะ 2 ขั้นตอน สมถะ + วิปัสสนา

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 2 ตอนที่ 2 เรื่อง กมฺมฏฐาน

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 3 เรื่อง ขั้นตอนการเข้าปฐมฌาน

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 3 เรื่อง ขั้นตอนการเข้าทุติยฌาน

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 4 เรื่อง อนุสติ 10 ความเป็นมาของพุทธคุณ 9

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 4 เรื่อง คุณและโทษของอสุภ ความต่างกันของกสิณและอสุภ วิธีพิจารณาอสุภ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 5 เรื่อง ธัมมคุณ+สังฆคุณ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 6 เรื่อง สีลานุสสติ + จาคานุสสติ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 6 เรื่อง เทวดานุสสติ สังฆคุณ รรณานุสสติ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 7 ตอนที่ 1 เรื่อง กายคตาสติ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 7 ตอนที่ 2 เรื่อง อานาปานสติ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 8 ตอนที่ 1 เรื่อง อนุสติ อัปปมัญญา (ตอน 1)

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 8 ตอนที่ 2 เรื่อง อัปปมัญญา (ตอน 2 จบ)

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 9 ตอนที่ 1 เรื่อง อาหาเรปฏิกูลสัญญา

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 9 ตอนที่ 2 เรื่อง จตุธาตุววัฏฐาน

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 10 ตอนที่ 1 เรื่อง จตุธาตุววัฏฐาน (ตอนจบ)

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 10 ตอนที่ 2 เรื่อง สิ่งที่ควรรู้ในวิปัสสนาญาณ 16

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 11  ตอนที่ 1 เรื่อง การสงเคราะห์ธรรม 6 หมวดและปริญญา 3

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 11  ตอนที่ 2 เรื่อง วิสุทธิ 7

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 12 ตอนที่ 1 เรื่อง กังขาวิตรณวิสุทธิ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 12 ตอนที่ 2 เรื่อง บาลีข้อที่ 2 ลักษณะ 3 บาลีข้อที่ 3 อนุปัสสนา 3 มหาวิปัสสนา 18

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 13  ตอนที่ 1 เรื่อง อนุปัสสนา 3 อนุสัย (ตอน 1)

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 13  ตอนที่ 2 เรื่อง อนุสัย (ตอน 2)

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 14  ตอนที่ 1 เรื่อง นาม-รูปปริเฉทญาณ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 14  ตอนที่ 2 เรื่อง ปัจจยปริคหญาณ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 15  ตอนที่ 1 เรื่อง สัมมสนญาณ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 15  ตอนที่ 2 เรื่อง อุทพัพพยญาณ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 16  ตอนที่ 1 เรื่อง ภังคญาณ

สมถะ วิปัสสนา แผ่นที่ 16  ตอนที่ 2 เรื่อง ภยญาณ, อาทีนวญาณ, นิพพิทาญาณ