จิตตยมก โดยพระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม

 จิตตยมก
บรรยายโดย พระอาจารย์สุรชัย ปณฺฑิตธมฺโม