จุลสารจากแดงสัมพันธ์

จุลสารจากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗

  • ชื่อจุลสาร: จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗
  • เดือน กรกฎาคม ๒๕๔๗
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • คณะผู้จัดทำ: กลุ่มสหธรรมมิกจากแดง

 


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง รูปแบบ APA 6th edition:

  • วัดจากแดง. (2547). จุลสารจากแดงสัมพันธ์ [จุลสาร]. สมุทรปราการ: วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.
  • วัดจากแดง. (2547). อภิธรรมภาษาใจ: สติเจตสิก. จุลสารจากแดงสัมพันธ์, 1(7), 10-11.

โพสที่เกี่ยวข้อง:

จุลสาร จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗