ภาพบรรยากาศ งานพระธรรมเทศนา โดยพระผู้ทรงพระไตรปิฎก และพระกัมมัฏฐานาจริยะ จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา