ฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรวัดจากแดง

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลบุคลากร เพื่องานบริหารภายในวัดจากแดง


-ข้อแนะนำ: โปรดใช้รูปภาพขนาดไม่เกิน 2 MB และใช้ไฟล์นามสกุล .jpg หรือ .png 

 เว็บไซต์บีบอัดย่อขนาดภาพ

การติดต่อ

เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในแผนกต่างๆ


การปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่รับผิดชอบ ในวัดจากแดง