วารสารโพธิยาลัย

ALL A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ  |  รีวิวบทความวิจัย

วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย. (2562). วารสารโพธิยาลัย. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.


ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก(อัคคมหาบัณฑิต), บรรณาธิการอำนวยการ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง, ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท) [email protected] จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บรรณาธิการบริหาร พนิตา อังจันทรเพ็ญ [email protected], รองบรรณาธิการ ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ [email protected], ผู้ช่วยบรรณาธิการ พันธุ์รพี นพรัมภา [email protected]