วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ “คิดถึงพ่อ ๒๕๖๖”

ชื่อวารสาร : วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ “คิดถึงพ่อ ๒๕๖๖”

ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ [email protected]
รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา [email protected]
ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท) [email protected]
กองบรรณาธิการ: กอง บ.ก จิตอาสา
พิมพ์ครั้งที่ ๑: ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๔๐๐๐ เล่ม
สำนักงาน: วัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒
ภาพปก: เจมส์ วิลสัน/Thai News Pix
ออกแบบปก: พระภูดิศ ญาณปฺปสุโต
เครดิตภาพประกอบ:ธีรปญฺโญ , กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ (สุวิมล)
จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง โทร. ๐๒ ๙๐๓ ๘๒๕๗-๙

กดอ่านและดาวโหลด

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

ลีลาวาที : น้อมระลึกถึงพ่อหลวงของแผ่นดิน พระคันธสาราภิวงศ์ ป.ธ.๙, ดร. ธรรมาจริยะ, อภิวังสะ
ธรรมบรรยาย : “ประนมมือ ประมวลงาน เสียงสาธุการ งานสัมมนาพระปริยัติสาสน์นานาชาติ” พระมหาวิสูติ
คิดถึงพ่อ ๑ : ส.ค.ส. พระราชทาน ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
คิดถึงพ่อ ๒ : พระราชาผู้ทรงธรรม ขจัดภัย บุรุษพัฒน์
คิดถึงพ่อ ๓ : บันทึกความทรงจํา The king and i พระเจ้าอยู่หัวแห่งชีวิต สมเกียรติ อ่อนวิมล
สิ่งแวดล้อม : บทสรุปประชุมโลกร้อน COP28 ‘ข้อตกลง ที่ไม่ตกลง’ THE STANDARD TEAM
สิ่งแวดล้อม : ปีหน้า (๒๐๒๔) โลกน่าจะร้อนถึง ๑.๔-๑.๕ ํ C …มาก่อนเวลาถึง ๗๗ ปี ! ประสาท มีแต้ม
คนปลูกต้นไม้ : เกษตรดีที่เหมาะสม ประโยชน์สูง ประหยัดสุด ของ ทอง ธรรมดา จรรยา อินทรหนองไผ่
ชวนอ่านหนังสือ : คู่มือเกษตรสวนทางของ อาจารย์ทอง ธรรมดา นกนางนวล
มองเทศ – มองไทย : สมณสาสน์ระหว่างไทยกับศรีลังกา สมัยรัตนโกสินทร์ ตอนที่ ๖ วิเทศทัยย์
วรรณคดีบาลี : สูรัสสตีนีติ ตอนที่ ๓ แลดีปัณฑิตะ ประพันธ์ พระคันธสาราภิวงศ์ แปล
ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์ : ประวัติคัมภีร์นยาสะ ตอนที่ ๖ พระคันธสาราภิวงศ์
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแห่งบาลี ตอนที่ ๑๖ ปาฬิปาโมกข์
สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า ตอนที่ ๒๖ นายธรรมดา
 กวีนิพนธ์สองภาษา : ความดีที่ยิ่งใหญ่ พระธรรมวชิรเจติยาจารย์ – สุเมธัส
 บาลีฉบับง่าย : จักรวรรดิวัตร ๕, ๑๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)

 

โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๗๒ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ “คิดถึงพ่อ ๒๕๖๖”