ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๕ ๑๐.ทัณฑวรรค เล่ม ๑๔

ชื่อหนังสือ : ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๕ ๑๐.ทัณฑวรรค เล่ม ๑๔

ISBN : 978-616-604-876-6
จัดทําโดย : พระมหาธิติพงศ์   อุตฺตมปฺโญ
แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปฺโญ
คอมพิวเตอร์/จัดรูปเล่ม : พระมหาธิติพงศ์  อุตฺตมปฺโญ
ตรวจทาน : .พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ   .พระมหาวิเชียร ปภสฺสโร
.พระมหาเสกสิทธิ์ สารสุธี   .พระมหาอ่อนสา ญาณิสฺสโร
.คุณมลฤดี สายสุด   .คุณวิไล สีสรรพ์   .คุณกัณฑพร เวชพาณิชย์
ออกแบบปก : นายปาลิต โชติเสน
วัน/เดือน/ปีพิมพ์: ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
พิมพ์ครั้งที่ ๑ : จํา นวน ๓,๐๐๐ เล่ม
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน ห้ามจำหน่าย :โดย…คุณแอนช์ เตชากิตติ์ จํานวน ๑,๐๐๐ ชุด
และคณะศรัทธาสาธุชนทั่วไป จํานวน ๒,๐๐๐ ชุด

สถานที่พิมพ์: บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์(๑๙๗๗) จํากัด
(โรงงาน สาขาพุทธมณฑล สาย ๕)  ๕๕๕ หมู่ ๑๒ ตําบลไร่ขิง อํา เภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม ๗๓๒๑๐
(Phutthamonthon sai 5 Factory) 555 Moo 12 Raiking, Sam Phran,
Nakhon Pathom 73210
โทรศัพท์ 0-2118-3555
Fax. 0-2119-4527