อพท.๒ จับมือ อพท.๑ หนุนการท่องเที่ยว BCG บุรีรัมย์ ณ พื้นที่ต้นแบบคุ้มบางกระเจ้า

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท.มอบหมายให้ นางสาว วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท.

พันเอก นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผู้จัดการสำนักพื้นที่พิเศษ ๒ นางสาวกัญจน์กนก มีแสง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

และเจ้าหน้าที่ อพท.๒ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว BCG เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การบริหารจัดการขยะในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว และการการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง

เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และการให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยมี

ภาคีเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโคกเมือง องค์ การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก และเขตหม้าล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง