สัมโมทยานีกถา เรื่อง มงคลข้อที่ ๔

เรื่อง มงคลข้อที่ ๔ การอยู่ในประเทศที่สมควร

โดย พระมหาพีรพล อคฺคปญฺโญ

“ที่ใดมีพุทธธรรม จำเริญรุ่ง ชาวพุทธมุ่งใจมั่นหมั่นกุศล พุทธศาสตร์สถิตในจิตตน

ได้หลุดพ้นผองทุกขีนิรันดร ที่นั้นคือถิ่นสมควร ควรไปอยู่ เพราะได้รู้คำศาสตร์ปราชญ์พร่ำสอน

ได้ปลูกสร้างศรัทธาสถาพร พระชินวรตรัสไว้ได้มงคล”