วัดจากแดง เปิดรับสมัคร นักเรียนพระอภิธรรม

วัดจากแดง รับสมัคร นักศึกษาพระอภิธรรม ชั้น จูฬ.ตรี ถึง มหาเอก

เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๖.๓๐ น

    • รูปแบบการเรียน                    –  เรียนในห้องเรียน ณ วัดจากแดงหรือ ออนไลน์(ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

                                                        โรคโควิดและวิจารณญาณของอาจารย์ประจำชั้น)

    • เริ่มเรียนและปฐมนิเทศ         –  วันอาทิตย์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖

    • ช่องทางการสมัคร                 – สมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยติดต่ออาจารย์ผู้สอน ตามช่องทางข้างล่างนี้