ธัมมะเข้าพรรษา โรงเรียนสยามสามไตร ๗ กันยายน ๒๕๖๕

 

หัวข้อ : หลักธัมม์นำสู่ใจ

บรรยายธัม : พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โรงเรียนสยามสามไตร