ธรรมเทศนา วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕ โดย พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)

พระธรรมเทศนา เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๕