จุลสาร จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๘

  • ชื่อจุลสาร: จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๖
  • เดือน เมษายน ๒๕๔๘
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • คณะผู้จัดทำ: กลุ่มสหธรรมมิกจากแดง

จุลสารจากแดงสัมพันธ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 16

 


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง รูปแบบ APA 6th edition:

  • วัดจากแดง. (2548). จุลสารจากแดงสัมพันธ์ [จุลสาร]. สมุทรปราการ: วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.
  • วัดจากแดง. (2548). อภิธรรมภาษาใจ: อิสสาเจตสิก. จุลสารจากแดงสัมพันธ์, 16