จุลสาร จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่๑ มกราคม ๒๕๔๗

  • ชื่อจุลสาร: จากแดงสัมพันธ์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
  • เดือน มกราคม ๒๕๔๗
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • คณะผู้จัดทำ: กลุ่มสหธรรมมิกจากแดง

กดอ่าน

จุลสารจากแดงสัมพันธ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

 

 


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง รูปแบบ APA 6th edition:

  • วัดจากแดง. (2551). จุลสารสื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข[จุลสาร]. สมุทรปราการ: วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.
  • วัดจากแดง. (2551). ประทีปนำทาง. จุลสารสื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข, 4.

โพสที่เกี่ยวข้อง:

  • จุลสารจากแดงสัมพันธํ์