ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วม สมทบทุนสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก ติปิฏกสิกขาลัย แด่ภิกษุสามเณร ณ วัดจากแดง

๑. เพื่อสร้างสถานที่สําหรับรองรับพระภิกษุที่เข้ามาศึกษาพระไตรปิฎกที่มีจํานวนมากขึ้นทุกๆ ปี
๒. เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาศึกษาพระไตรปิฎก
๓. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
๔. เพื่อสร้างอาคาร เรียนพระไตรปิฎก และงบบริหารการศึกษา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. มีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร
๒. ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรักษาศาสนาและเผยแพร่ พระไตรปิฎก
๓. ประชาชนได้มีที่พึ่งในพระพุทธศาสนา
อานิสงส์ของการสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก เพื่อพระพุทธศาสนา
๑. จักได้เกิดในที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทําความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒. ทําให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีวันตกต่ำ
๓. มีความรื่นรมย์ในโลกมนุษย์ และเทวโลก
๔. ปารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศล ย่อมสําเร็จได้โดยง่าย
๕. ได้รูปกายงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
ช่องทางร่วมทำบุญ
บัญชี กองทุน สร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎก ธนาคารกสิกรไทย สาขาพระประแดง
ชื่อบัญชี: วัดจากแดง
เลขที่บัญชี: 193-2-83107-2
ธนาคารกสิกรไทย: สาขาพระประแดง
หากท่านใดต้องการรับใบอนุโมทนาบัตร กรุณาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดจากแดง
โทร: 02-464-1122 (ช่วงเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยประมาณ)