พระเมธีวชิรโสภณ พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

ถวายสักการะ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง ได้เข้าพบและกราบสักการะ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) [ พระราชาคณะชั้นธรรม ]  รก.เจ้าคณะภาค ๘-ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกราบขอบพระคุณ ที่ท่านได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความลึกซึ้งอันเกิดจากความคิดรณรงค์เก็บคัดแยกขยะที่หมดมูลค่าแล้ว ให้สามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้อีก เพียงนำมาแยกฝาออก ทำขวดให้แบนลง เก็บไว้จำนวนมากพอควรแล้วจีงแจ้งให้ทางวัดจากแดง ที่มีรถรับบริจาคขวดพลาสติก วิ่งออกให้บริการเป็นประจำ ให้แวะมารับที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ​อยู่เนือง ๆ ท่านได้ทราบว่า ขวดพลาสติก ที่ทางศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง รับไปเหล่านี้ จะนำไปรีไซเคิล ผสมกับใยฝ้าย กลายเป็นเส้นใย ที่ใช้ถักทอเป็นผืนผ้าได้ และนำผ้าที่ได้มาสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้ประชาชนได้เข้ามาทำบุญผ้าไตรจีวรจากขวดพลาสติก

พระเมธีวชิรโสภณ พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) กราบสักการะ พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ ท่านได้ปฏิบัติคัดแยกขยะให้เป็นตัวอย่างให้ทุกคน ไม่ว่าพระสงฆ์ สามเณร หรือฆราวาส จะสังเกตเห็นการปฏิบัติคัดแยกขยะของท่าน แล้วน้อมนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกันภายในวัด จนกลายเป็นวัดที่มีการจัดการขยะขวดพลาสติก และเป็นผู้บริจาครายใหญ่ ให้กับศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง ไปโดยปริยาย

พระเมธีวชิรโสภณ พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
ภาพ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) กราบสักการะพระราชเมธี (วิชา อภิปัญโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร และถวายหนังสือที่ใส่ด้วยถุงผ้ารีไซเคิลที่วัดจากแดงผลิต

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ได้ลำดับงานกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง เช่น การนำขยะเศษอาหารมาทำปุ่ยหมักชีวิภาพ ใช้ในแปลงปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ ของวัดจากแดง พร้อมทั้งผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่นำมาทำเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ คอมบูชา (Kombucha) น้ำชาที่ใช้ดื่มเพื่อสุขภาพสูตรกระชายขาว พระราชวัชรบัณฑิต ได้ถวายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เช่น ย่ามและถุงผ้า ที่ทำจากวัสดุ recycle ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการบริจาคขวดพลาสติกของวัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมกับน้อมถวายหนังสือประกอบการเรียนการสอน พระจักขุบาลเถระ หนังสือการ์ตูน กถาสัลลาปะ บทสนทนาภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน ที่วัดจากแดงสร้าง เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาบาลี พระอภิธรรม

สาธุ สาธุ สาธุ ขออนุโมทนา

พระเมธีวชิรโสภณ พระธรรมคุณาภรณ์ (เก็ง อาสโภ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

แหล่งอ้างอิง:

ถวายสักการะ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมคุณาภรณ์ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร