คาถาบาลี ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โควิด-๑๙

ความหมาย คาถาบาลี ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ช่วยปัดเป่าโรค โควิด-๑๙

ด้วยความสามารถที่มีในด้าน ภาษาบาลี ของ ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  จึงแต่ง คาถาบาลี เพื่อแสดงถึงความห่วงใย ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ ในประเทศไทย โดยแนบคาถานี้ให้ปรากฏบนภาชนะขวดแอลกอฮอล์เจล ที่พระราชทานให้แก่หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งวัดจากแดง

คาถาบาลี ช่วยปัดเป่าโรค โควิด-๑๙ ให้พ้นไป

รตนตฺตยานุภาเวน        สพฺพเทวาน​ เตชสา
อุปฺปนฺโน​ โควิโต โรโค   สฺยามรฏฺเฐ วินฺสสตุ
ราชปุญฺญานุภาเวน    ทสปารมิตาหิ จ
อาโรคิยสุขญฺเจว        สทา โสตฺถิ ภวฺนตุเต​ ฯ

ความหมาย

โรคโควิดที่เกิดขึ้นในแว่นแคว้นสยามจงพินาศไป
ด้วยอานุภาพ​แห่งพระรัตนตรัย และด้วยเดชแห่งเหล่าเทวดาทั้งปวง
ขอความไม่มีโรค​ ความสุข และความ​สวัสดี จงมีแก่ท่าน
ด้วยพระบุญญานุภาพ และทศบารมีของพระราชา


โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน:

ท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ความหมาย คาถาบาลี ช่วยปัดเป่าโรค โควิด-๑๙