หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๑ พระจักขุบาลเถระ

หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๑ พระจักขุบาลเถระ เรียบเรียงโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ภาพประกอบโดย: โยมตุ๊ก กองบรรณาธิการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, ศิรเศรษฐ์ มหาวิทิตวงษ์ อำนวยการผลิตโดย: ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต เลขเรียกหนังสือ: 978-974-7292-61-9

ดาวน์โหลด link สำรอง

หนังสือธรรมบทการ์ตูนที่ออกมาสู่บรรณพิภพเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ ผู้ให้การอุปถัมภ์และอํานวยการผลิต ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต ซึ่งได้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการทําต้นฉบับ และทุนทางความคิดใน การวางรูปแบบการศึกษาธรรมะแบบบูรณาการ อันจะนําไปสู่การเปิดโลกทัศน์ทางการ ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืนและถาวร ทีมสร้างสรรค์งาน ได้แก่ ศิลปินผู้ออกแบบ  สร้างงานภาพ คุณมโนณัฐ รัตนจันทร์ , ผู้ดําเนินการประสานงาน วางรูปแบบ และให้คําปรึกษา คุณศุภณัฐ มหาวิทิตวงศ์ และผู้ให้คําแนะนําพิเศษ อาจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

ในฝ่ายอุปถัมภ์การพิมพ์รายแรกเมื่อสองปีที่ผ่านมา คุณเกษมศรี อนัมบุตร และ หัวหน้าคณะเจ้าภาพหลักในการพิมพ์ครั้งนี้ คุณอรพรรณ สุวรรณรัตน์ และ คุณอุษณีย์ สว่างกุล

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทั้งที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ที่ได้ช่วยให้งานการ์ตูนธรรมบทสําเร็จลุล่วงมาด้วยดี ช่วยสานฝันที่มีมาเนิ่นนานให้ประสบ ความสําเร็จ จนกระทั่งความฝันนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมา
พระมหาประนอม ธมุมาลงกาโร
พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2554). พระจักขุบาลเถระ. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.

หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๑ พระจักขุบาล