หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๑ พระจักขุบาลเถระ

หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๑ พระจักขุบาลเถระ เรียบเรียงโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร  กองบรรณาธิการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, ศิรเศรษฐ์ มหาวิทิตวงษ์ อำนวยการผลิตโดย: ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต เลขเรียกหนังสือ: 978-974-7292-61-9

ดาวน์โหลด link สำรอง

หนังสือธรรมบทการ์ตูนที่ออกมาสู่บรรณพิภพเล่มนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะ ผู้ให้การอุปถัมภ์และอํานวยการผลิต ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต ซึ่งได้สนับสนุนทุนทรัพย์ในการทําต้นฉบับ และทุนทางความคิดใน การวางรูปแบบการศึกษาธรรมะแบบบูรณาการ อันจะนําไปสู่การเปิดโลกทัศน์ทางการ ศึกษาพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืนและถาวร ทีมสร้างสรรค์งาน ได้แก่ ศิลปินผู้ออกแบบ  ผู้ดําเนินการประสานงาน วางรูปแบบ และให้คําปรึกษา คุณศุภณัฐ มหาวิทิตวงศ์ และผู้ให้คําแนะนําพิเศษ อาจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์

ในฝ่ายอุปถัมภ์การพิมพ์รายแรกเมื่อสองปีที่ผ่านมา คุณเกษมศรี อนัมบุตร และ หัวหน้าคณะเจ้าภาพหลักในการพิมพ์ครั้งนี้ คุณอรพรรณ สุวรรณรัตน์ และ คุณอุษณีย์ สว่างกุล

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านทั้งที่ได้เอ่ยนามและไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ ที่ได้ช่วยให้งานการ์ตูนธรรมบทสําเร็จลุล่วงมาด้วยดี ช่วยสานฝันที่มีมาเนิ่นนานให้ประสบ ความสําเร็จ จนกระทั่งความฝันนั้นกลายเป็นความจริงขึ้นมา
พระมหาประนอม ธมุมาลงกาโร
พุทธศักราช ๒๕๕๐

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2554). พระจักขุบาลเถระ. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.

หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบท เรื่องที่ ๑ พระจักขุบาล