โรคนั้นเกิดจาก 4 สมุฏฐาน พระมหาประนอม โควิด-19

โรคนั้นเกิดจาก 4 สมุฏฐาน วิธีแก้ วิธีปฏิบัติ

โรคนั้นเกิดจาก-4-สมุฏฐา-โดย-พระมหาประนอม-ธัมมาลังกาโร-เจ้าอาวาสวัดจากแดง-สมุทรปราการ

โรคนั้นเกิดจาก 4 สมุฏฐาน

โดยพระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร

เจ้าอาวาสวัดจากแดง

1. กรรม – อกุศลกรรม เช่น ชอบผิดศีล

วิธีแก้  คือ แก้ที่กรรม เปลี่ยนพฤติกรรมจากอกุศลกรรม มาทํากุศลกรรม เช่น ให้ทาน สมาทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มีกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ฆ่าสัตว์ = อายุยืน ไม่ลักทรัพย์ – ทรัพย์ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ทั้ง 5 ไม่ประพฤติผิดในกาม = ครอบครัวอบอุ่น ไม่มุสา = ไม่ตื่นตระหนก ไม่ดื่มสุรา = ปลอดภัย ไม่หลงตาย

วิธีปฏิบัติ  เชิญรักษาศีล  คือ 1.ไม่ฆ่าสัตว์ 2.ไม่ลักทรัพย์ 3.ไม่ผิดลูกเมีย 4.ไม่โกหก (สร้างข่าวปลอม) 5. ไม่เสพสุรายาเสพติด


2. จิต – เครียด งก เหม่อลอย ฟุ้งซ่าน

วิธีแก้  คือ แก้ที่จิต ฝึกขันติ แผ่เมตตา สวดมนต์ภาวนา ให้จิตมีพลัง โดยที่ ผู้สวด จะต้องสวดให้ถูกอักขระ  แปลความหมายของบทสวดได้ จิตจะต้องมีเมตตา ส่วน ผู้ฟัง จะต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ ไม่ทําอนันตริยกรรม มีความเชื่อ

วิธีปฏิบัติ  เชิญทำสมาธิ คือ ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ สวดมนต์บทต่าง ๆ  หากไม่มีผล เพราะเหตุ 1.กัมมันตราย (อนันตริยกรรม) 2. วิปากันตราย (ผลกรรม) 3.กิเลสันตราย (มิจฉาทิฏฐิ)


3. อุตุ – อากาศวิปริต เพราะ 5 เหตุ (เย็นมาก ร้อนมาก)

วิธีแก้ คือ แก้ที่อุตุ ลดการทิ้งขยะ คัดแยกขยะ นํากลับมาใช้ใหม่ได้ ถึง 80% (ปุ๋ย 80% รีไซเคิล 20%) แล้วปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน

วิธีปฏิบัติ เชิญสร้างปัญญา คือ กินร้อน ช้อนกู /อยู่ห่างๆ /ล้างมือ มาก ๆ /ใส่หน้ากากประจํา


4. อาหาร – มีพิษตามธรรมชาติ และสารพิษที่มนุษย์ใส่ลงไป เช่นยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี

วิธีแก้ คือ แก้ที่อาหาร ใช้ปัญญาในการผลิตอาหาร ปลูกพืช โดยปราศจากสารพิษ และเลือกบริโภค อาหารด้วยปัญญา

วิธีปฏิบัติ เชิญสร้างปัญญา คือ กินร้อน ช้อนกู /อยู่ห่างๆ /ล้างมือ มาก ๆ /ใส่หน้ากากประจํา


เรื่องที่เกี่ยวข้อง:

โรคนั้นเกิดจาก 4 สมุฏฐาน โดย พระมหาประนอม ธมมาลงกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง

วัดจากแดง ตําบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ