ประวัติความเป็นมา และอานิสงส์ของ รัตนสูตร (ปีพ.ศ. ๒๕๕๓)

เทปบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบธรรมบรรยาย จัดทำโดย YouTube Channel: Dhamma Donate  เรื่อง ประวัติ ความเป็นมา และอานิสงส์ของ รัตนสูตร เนื่องในโอกาสงานสัปดาห์ปฎิบัติธรรม วันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นธรรมบูชา เทศน์ บรรยายธรรม โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช

เกี่ยวกับ รัตนสูตร

พบปรากฎในหมวด ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และหมวด สุตตนิบาต รวม 17 บท พรรณาคุณของ พระรัตนตรัย ความยิ่งใหญ่ของ พระอริยะเจ้า พระโสดาบัน พระพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยภิกษุจำนวน ๕๐๐ รูป ได้เสด็จจากกรุงราชคฤห์ ไปโปรดชาวเมือง เวสาลี ให้รอดพ้นจากภัย ภยันตราย โรคระบาด โรคห่า ทุพภิกขภัย และจาก ภูต ผี ปีศาจ อมนุษย์ โดย ทำพระปริตร แล้วได้ตรัสรัตนสูตร ซึ่งต่อมาเชื่อว่า การสาธยายรัตนสูตร หรือรัตนปริตร จะทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรค อันตราย ทั้งหลาย คำสำคัญ คลิปวีดีโอ, เทศน์ ธรรมบรรยาย, เรียนบาลีรัตนสูตร pdf, บทสวดรัตนสูตร pdf, บทสวดรัตนสูตรบาลี, รัตนสูตร 9 จบ, รัตนสูตร พระไตรปิฎก, บทสวดรัตนสูตร 9 จบ, รัตนสูตร mp3, หนังสือบทสวดรัตนสูตร, พระสูตร, สุตตันตปิฎก

ติดต่อ:

  • งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 02-419-9435 หรือ 02-4197426 ได้ในเวลาราชการ

แหล่งข้อมูล:

ประวัติ และอานิสงส์ของรัตนสูตร