วารสาร โพธิยาลัย ฉบับที่ 55

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๕

 • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๕ เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๓
 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: มิถุนายน ๒๕๖๓
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: “โควิด วิกฤตมนุษยชาติ”

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2563). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/2020/วารสารโพธิยาลัย-ฉบับ55/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2563). วัดจากแดงกับการแก้ไขวิกฤตโควิด. วารสารโพธิยาลัย,  5(55), 3-12.


คำสำคัญ:

โรคนั้นเกิดจาก 4 สมุฏฐาน, โพชฌงค์, โควิด 19, โควิด-19, โคโรนาไวรัส, หน้าต่างบาลี, สนทนาภาษาบาลี, พระเจ้าเลียบโลก, มงคล 38 ประการ, วัดจากแดง, โพธิยาลัย, พระมหาประนอม, ป.อ. ปยุตฺโต, วัดญาณเวศกวัน, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, ชยสารโร พระราชพัชรมานิต, พระไพศาล วิสาโล, ชุติปัญโญ, วินิดา รัตตบูรณณินท์, พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล, พระมหาสมปอง มุทิโต, นายธรรมดา, ฉบับที่ 55, วารสาร, วารสารโพธิยาลัย


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 5 ฉบับที่ 55 ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563