๒๗ ก.ย. งานบุญ สลากภัต ประจำปี ๒๕๖๓

งานบุญ สลากภัต ประจำปี ๒๕๖๓วัดจากแดง  วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ประเพณีทำบุญถวายสลากภัตแด่พระภิกษุ สามเณร ของวัดจากแดง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ สุธัมมศาลา วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เริ่มลงทะเบียนและจับสลากในเวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๓๐ น. หากเจ้าภาพท่านใดเดินทางมาไม่ทัน หรือติดต่อไม่ได้ คณะสงฆ์ก็จะประกาศรับเจ้าภาพใหม่ทดแทนต่อไป ซึ่งปีนี้มีผู้มาทำบุญที่ได้จองไว้ล่วงหน้าเต็มครบตามจำนวนเรียบร้อย เจ้าภาพที่จับสลากได้หมายเลขแล้วก็หาบอาหาร คาว หวาน ผลไม้ ปิ่นโต ปัจจัยวัตถุต่าง ๆ ขึ้นไปบนศาลา แลจัดวางไว้ตรงกับหมายเลขสลากที่ได้ เพื่อเตรียมถวายพระภิกษุ สามเณร

สลากภัต ประจำปี ๒๕๖๓

 

สลากภัต อ่านว่า สะหฺลากกะพัด

ซึ่งนอกจากสลากภัตที่เป็นอาหาร คาว หวาน อันปราณีตแล้ว ก็ยังมีการถวายข้าวสารอาหารสำเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาล เครื่องใช้สอย เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และสลากในรูปแบบของมูลค่าปัจจัย ซึ่งจะผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายให้เพื่อนำไปทนุบำรุงวัด ทางวัดจากแดงได้มีการรักษาวินัยพระภิกษุและสามเณร ไม่รับหรือเก็บมูลค่าปัจจัยไว้ หากสมควรให้เจ้าภาพที่ประสงค์จะถวายปัจจัย(เงิน) กรุณาติดต่อกับไวยาวัจกร เพื่อออกใบปวารณาหรือใบอนุโมทนาบัตรให้เจ้าภาพไว้ด้วย ในพิธี เมื่อเจ้าภาพได้ฟังธรรมบรรยาย โดย อาจารย์พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ท่านเจ้าอาวาสวัดจากแดง เรียบร้อยแล้ว ก็จะตรงกับเวลาทำบุญถวายภัตตาหารเพลพอดี เจ้าภาพทุกท่านที่มาร่วมงานพร้อมกันยกของประเคนถวายพระภิกษุ สามเณร และกล่าวคำถวายสลากภัต หลังจากที่พระฉันเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร จากนั้นเจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นอันเสร็จพิธี

คำถวายสลากภัต

  • “เอตานิ มะยัง ภันเต สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ อะสุกัฏฐาเนฐะปิตานิ
    ภิกขุสังฆะสะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
    เอตานิ สะลากะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากังเจวะ มาตาปิตุ
    อาทีนัญจะ ญาตะกานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ อาสะวักขะยาวะหัง นิพานะปัจจัยโยโหตุ”
  • คำแปล
    “ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งสลากภัตและของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ อันตั้งไว้แล้วในที่โน้น แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับ ซึ่งสลากภัตกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้น ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย แด่ญาติทั้งหลาย อันมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย และเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นอาสวะทั้งปวงจนถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วย เทอญ ฯ”

ติดต่อ สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม:

สลากภัต

สลากภัตคืออะไร

(บาลี: สลากภตฺต) เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎก คำว่า “สลากภัต” มาจากภาษาบาลี คือ สลาก + ภตฺต สองคำมารวมกันเป็น “สลากภัต” แปลว่า อาหารถวายพระภิกษุสงฆ์โดยวิธีจับสลาก นับเข้าในสังฆทาน เพราะเป็นการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง

สลากภัตคือ การถวายภัตตาหาร อีกรูปแบบหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ ตามที่ปรากฏในวินัยปิฎก เสนาสนขันธกะว่า ในขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในวิหารเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ สมัยหนึ่ง กรุงราชคฤห์ เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ผู้คนไม่ สามารถที่จะทําสังฆภัตได้ แต่พอจะทํา อุทเทสภัต นิมันตนภัต สลากภัต ปักขิกภัต อุโปสถิกภัต ปาฏิปทิกภัต

ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งว่า “ดูก่อนภิกษุ เราอนุญาตภัตทั้ง ๗ อย่างนี้ เป็นพุทธานุญาต”

วิธีการถวายสลากภัต พระองค์ทรงแสดงกะภิกษุทั้งหลายว่าให้จดชื่อ เจ้าภาพในสลากหรือในแผ่นป้ายแล้วรวมไว้ในกระเช้า คลุกเคล้ากัน แล้วให้ พระจับตามพรรษา พระจับได้สลากชื่อเจ้าภาพใดก็ไปรับสลากภัตของโยม เจ้าภาพชื่อนั้น ส่วนจะถวายอะไรนี้ ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพที่จะถวายเอง เช่น อาหารคาวหวาน ของใช้ส่วนตัวพระ จีวร จตุปัจจัยที่สมควร เป็นต้น ตามกําลังศรัทธา

สลากภัต พระมหาประนอม เจ้าอาวาสวัดจากแดง

อานิสงส์หรือผลดีของการถวายสลากภัต

โดยสลากภัตนับเนื่องในสังฆทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะถือว่าแม้จะตั้งสลากถวายกับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่จับสลากได้ ย่อมเท่ากับถวายกับพระสงฆ์ทั้งหมด เพราะสลากที่จับนั้นพระสงฆ์ทุกรูปในอารามนั้นมีสิทธิ์ได้ นอกจากนั้นสลากภัตยังเป็นหลักการในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เพื่อสร้างจิตสำนึกความเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันแก่คณะสงฆ์

๑. ผู้ทำบุญสบายใจที่ได้นำพืชผลที่ตนลงแรงปลูกมาทำบุญ
๒. เป็นการบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายภัตตาหาร ผลไม้ เครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เป็นกำลังสืบพระพุทธศาสนาต่อไป
๓. เป็นการส่งเสริมการเกษตร โดยแพร่พันธุ์ผลไม้พันธุ์ดี อันได้มาจากการถวายสลากภัต
๔. เป็นการปลูกฝังคุณธรรม คือขจัดความเห็นแก่ตัว โดยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาทำบุญ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนอีกด้วย ในปัจจุบันการถวายสลาก ภัต จัดว่าเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้วยเพราะเป็นการถวายโดยไม่เจาะจง
๕. เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป

สลากภัต

 


โพสที่เกี่ยวกับงานประเพณีสลากภัต 


คำสืบค้น: สลากภัต ภาคเหนือ ตานก๋วยสลาก งานประเพณีบุญสลากภัต ประเพณีสลากภัต พิธีสลากภัต พิธีถวายสลากภัต การทำบุญสลากภัต ทำบุญถวายสลากภัต งานถวายสลากภัต กาลทาน ทอดกฐิน กับข้าวสลากภัต ถวายอาหาร รูปสลากภัต ใบฎีกาสลากภัต เครื่องสังฆทาน สลากภตฺต จับสลาก ถวายทาน สลากทาน แจกภัตตาหาร ปัจจัยวัตถุ, ฉลาก สลากภัตร (เขียนผิด), 

แหล่งข้อมูล :

งานบุญ สลากภัต ประจำปี ๒๕๖๓