โครงสร้างลักษณะภาษาบาลี 1 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3

โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี 1 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3

โครงสร้างลักษณะภาษาบาลี 1 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี 1 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3

ชื่อหนังสือ: โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๑ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓
ISBN:
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน:
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.๒๕๕๗
พิมพ์ที่: ไม่ปรากฎชื่อสำนักพิมพ์

Download_Button.svg

 

 

 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2557). โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๑ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓. มปพ.

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2562). โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๑ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/2019/structure-characteristics-of-pali-2_pali-language-skills-4-2014-2557/

 


 

 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: