ทำตัวรูปนามเบื้องต้น

ทำตัวรูปนามเบื้องต้น (ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

ทำตัวรูปนามเบื้องต้นทำตัวรูปนามเบื้องต้น (ใช้คู่กับไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น)

ชื่อหนังสือ: ทำตัวรูปนามเบื้องต้น
ISBN: 978-616-361-371-4
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท, พระมหากีรติ ธีรปุญฺโญ, อาจารย์รัฐการ ปิ่นแก้ว
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
พิมพ์ที่: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

Download_Button.svg

 

 

การอ้างอิง:

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2559). ทำตัวรูปนามเบื้องต้น. นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: