หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2-วัดจากแดง

รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 (อาขยาต-กิพพิธานกัณฑ์)

หนังสือ-รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2-วัดจากแดงรูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 (อาขยาต-กิพพิธานกัณฑ์)

ชื่อหนังสือ: รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 (อาขยาต-กิพพิธานกัณฑ์)
ISBN:
แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส, พระพันศักดิ์ ปภสฺสโร, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, พระมหามงคลรัตน์ กนฺตสีโล, พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระภัทรธีนันท์ ติสฺสวํโส, พระวัชรพล ปิยสีโล, คุณวิไล สีสรรพ์ และคุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
จำนวนหน้า: ๙๕๗ หน้า
พิมพ์ครั้งแรก: สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์
พิเศษ: พิมพ์ถวายเป็น “อาจริยบูชา” แด่ พระภัททันตธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เนื่องในวาระครบรอบ ๕ ปีแห่งมรณกาล

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2560). รูปสิทธิทีปนี เล่ม 2 (อาขยาต-กิพพิธานกัณฑ์). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: