ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวม

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ การศึกษาบาลีใหญ่

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น-รวมไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลีใหญ่

ชื่อหนังสือ: ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาบาลีใหญ่
ISBN: 978-616-361-372-1
แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ, พระมหาพิษณุ วรมงฺคโล, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญาพโล, พระมหาณัฐวัฒน์ กิตฺติโก, พระพัชรพล ปิยสีโล, คุณอภิวัฒน์ กิตติสืบวงศ์, คุณภัทรี วัยอุดมวุฒิ, คุณปุณณภา ศุภชวาลพร
พิมพ์ครั้งที่ ๒: พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
พิมพ์ที่: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ การศึกษาบาลีใหญ่. นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี:

 

 

 

 

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับ การศึกษาบาลีใหญ่