สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ-วัดจากแดง-ฉบับพิมพ์ครั้งที่2

สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ

สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ-วัดจากแดง-ฉบับพิมพ์ครั้งที่2สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ

โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงกาโร

สู้ภัยแล้งตามแนววิถีพุทธ