วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๐

  • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 50 เดือนกรกฎาคม 2562
  • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
  • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
  • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑: ธันวาคม ๒๕๖๒
  • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
  • ภาพปก: ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร

 


การอ้างอิง: