หนังสือการ์ตูน มัฏฐกุณฑลี

หนังสือการ์ตูน มัฏฐกุณฑลี

หนังสือการ์ตูน นิทานธรรมบท เรื่องที่ 2 มัฏฐกุณฑลี เรียบเรียงโดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร กองบรรณาธิการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, ศิรเศรษฐ์ มหาวิทิตวงษ์

หนังสือ การ์ตูนธรรมบท เรื่องที่ ๒ เรื่อง มัฏฐกุณฑลี นี้ เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนภาษาบาลี ในรูปของการ์ตูนธรรมบทซึ่งจัดทำขึ้นต่อเนื่องจากเรื่องแรก โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองด้านการพัฒนาการศึกษาบาลีเท่านั้น แต่ยังต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม และคุณภาพจิตใจของคนในสังคมไทย ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน สืบไปด้วย คาถาธรรมบทเรื่อง มัฏฐกุณฑลี นี้ เป็นพระธรรมเทศนาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงปรารภถึงบุตรคนเดียวของเศรษฐีขี้เหนียว ซึ่งไม่เคยทำบุญให้ทานเลย แม้เมื่อลูกชายป่วยหนัก ก็ไม่พาไปให้หมอรักษา ใช้วิธีรักษาเอง จนกระทั่งลูกตาย แต่เนื่องจากก่อนที่เขาจะตาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาโปรด เขาได้เห็นเพียงแสงอันเกิดจากพระฉัพพรรณรังสี แล้วเกิดความเลื่อมใส แต่ครั้นจะยกมือไหว้ ก็ไม่มีแรง ทำได้เพียงแค่น้อมจิตแห่งความเลื่อมใส ก็ยังส่งผล
ให้เขาไปเกิดเป็นเทวดา ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เพียงแค่ทำใจให้เลื่อมใส ก็ได้บุญมหาศาลแล้ว


ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

พระมหาประนอม ธมฺมลงฺกาโร.
มัฏฐกุณฑลี เล่ม 2.- – กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์, 2554. 76 หน้า.
1. นิทานคติธรรมทางพุทธศาสนา. l. ชื่อเรื่อง
294.31883
ISBN : 978-974-350-221-7


พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2554). มัฏฐกุณฑลี เล่ม 2. กรุงเทพฯ: บุญศิริการพิมพ์.

หนังสือการ์ตูน มัฏฐกุณฑลี