หนังสือการ์ตูน กถาสัลลาปะ บทสนทนาภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน เล่ม 3

หนังสือการ์ตูน กถาสัลลาปะ เล่ม 3

กถาสัลลาปะ บทสนทนาภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน หนังสือการ์ตูน กถาสัลลาปะ บทสนทนาภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน เล่ม 3 (Pali Conversation in Everyday Life)

ผู้รจนา: พระชนกาภิวังสเถระ
พิมพ์ครั้งที่ 1: วันที่ 9 มิถุนายน 2557
ครั้งที่ 2: วันที่ 22 สิงหาคม 2557
ที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก และ พระพิศาลปริยัตยาภรณ์
บรรณาธิการ และตรวจชำระ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
คณะผู้จัดทำ:

  • Buddhapiya แปล และปรับสำนวนภาษา
  • อุดมพร สิรสุทธิ แปล และปรับสำนวนภาษา
  • พระคมกริช อมตคเวสโก แปลภาษาอังกฤษ
  • ผาณิตชา ณ ลำปาง แปลภาษาอังกฤษ
  • ภัทรี วัยอุดมวุฒิ แปลภาษาอังกฤษ
  • Claire Kenney แปลภาษาอังกฤษ
  • สมพงษ์ เผ่าศรีเจริญ แปลภาษาอังกฤษ
  • รัตนา อนันต์นนท์ศักดิ์ ปรับสำนวนภาษา

 

 

การอ้างอิง:

พระชนกาภิวังสเถระ และ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2557). กถาสัลลาปะ Pali Conversation in Everyday Life บทสนทนาภาษาบาลีในชีวิตประจำวัน (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.