สักการะสะยาดอ ผู้ทรงจำพระไตรปิฎก 8 รูป

ร่วมสักการะสะยาดอ พระผู้ทรงจำพระไตรปิฎก 8 รูป จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 มาร่วมรับธรรมะจากพระผู้ทรง(จำ)พระไตรปิฏกได้ ทั้ง 8  รูป แปลโดย พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลฺงกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.  ลานจอดรถอยู่ติดกับกำแพงวัด มีทางลัดเดินได้สะดวก

โพสที่เกี่ยวข้อง: