มาฆบูชา 9-13 ก.พ. 2560

กิจกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

กำหนดการ

9 กุมภาพันธ์ 2560
13.00 น. พิธีรับศีล 8 และรับโอวาท

11 กุมภาพันธ์ 2560
08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า (สวดสรภัญญะ)
09.30 น. ฟังธรรมเรื่อง “ความสำคัญของวันมาฆบูชา ”
13.00 น. ฟังธรรมบรรยาย “ หัวใจพระพุทธศาสนา ” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
18.30 น. ฟังเทศนาเรื่อง โอวาทปาติโมกข์
19.30 น. เวียนเทียนรอบพระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน

13 กุมภาพันธ์ 2560
06.00 น. ลาศีล ๘

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 061 – 567 – 2495