รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรก ปี ‘๕๘

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรก ปี ๒๕๕๘

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดตัวรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรกประจำปี 2558 คัดเลือกคนดีต้นแบบ หวังให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างแก่สังคม

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อค้นหาบุคคลที่กระทำคุณงามความดีทำประโยชน์ทาง พระพุทธศาสนาให้เป็นต้นแบบของสังคมประจำปี 2558 ขึ้นถือเป็นการนำร่องประกาศ รางวัลครั้งแรก โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทั่วประเทศ 9 สาขา ได้แก่ 1.สาขาพระสงฆ์และนักบวชในพระพุทธศาสนา 2.นักธุรกิจ 3.นักการ ศึกษา/นักวิชาการ 4.นักสื่อสารมวลชน 5.นักเรียนนักศึกษา เยาวชน 6.ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน 7.ศิลปินนักร้อง นักแสดง 8.หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและ 9.พุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งมีจำนวน 140 ท่านเสาอโศก

ปัจจุบัน พิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม จัดขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ ปี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม แด่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

สำหรับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” นี้มีลักษณะเป็นสีทองโดยจำลองแบบย่อส่วนเสา หินพระเจ้าอโศกมหาราชจากประเทศอินเดียที่พระองค์ได้สร้างถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและระบุถึงสถานที่ตั้งสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่ง หัวสิงห์เป็นสัญลักษณ์ถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่องอาจดั่งราชสีห์และ แผ่ไปไกลดุจเสียงคำรามของราชสีห์อโศกนี้เป็นสีทองซึ่งผู้ได้รับรางวัลดัง กล่าวจะเป็นต้นแบบของผู้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนาให้กำลังใจคนดีและเป็นแบบ อย่างของการทำความดีเพื่อสังคม

ที่มา :

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย.  (2558).  โครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”.  กรุงเทพฯ : ม.ป.ท.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.  (2558).  รางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”.  เข้าถึงได้จาก  http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=10290:2015-05-20-12-49-34&catid=170:2014-11-20-15-55-13&Itemid=422