จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๓-๓๔ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๗

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๓-๓๔ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๗

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

  • ชื่อจุลสาร: จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๓-๓๔ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๗
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก (อัคคมหาบัณฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
  • หัวหน้าบรรณาธิการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  • คณะผู้จัดทำ: คณะสงฆ์วัดจากแดง

URL: ไฟล์สำรองไม่บีบอัด ขนาด 16 MB

 


การอ้างอิง:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2557). จุลสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/2014/booklet-bodhiyalai-number3-issue33-34-september-octorber-2014/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงจากตัวเล่มจุลสาร

วัดจากแดง. (2557). จุลสารโพธิยาลัย [จุลสาร]. สมุทรปราการ: ผู้แต่ง.


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

พระไพศาล วิสาโล. (2557). เวลาเหลือน้อย.จุลสารโพธิยาลัย, 3(33-34), 9-11.


จุลสารโพธิยาลัย ทั้งหมด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐:

ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕


ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖


ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗


ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘


ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙


ปีที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐


รายการสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย | จุลสารจากแดงสัมพันธ์  | จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข   |  ตำราเรียน  | การ์ตูน | หนังสืออื่นๆ

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๓-๓๔ กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๗