จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

  • ชื่อจุลสาร: จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก (อัคคมหาบัณฑิต) อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
  • หัวหน้าบรรณาธิการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  • คณะผู้จัดทำ: คณะสงฆ์วัดจากแดง

URL: ไฟล์สำรองไม่บีบอัด ขนาด 24 MB

 


การอ้างอิง:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2556). จุลสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/2013/booklet-bodhiyalai-number2-issue24-decembe-2013/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงจากตัวเล่มจุลสาร

วัดจากแดง. (2556). จุลสารโพธิยาลัย [จุลสาร]. สมุทรปราการ: ผู้แต่ง.


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

จารุวณฺณภิกฺขุ. (2556). ข้อที่ไม่ควรประพฤติและควรประพฤติ. จุลสารโพธิยาลัย, 2(24), 18-20.


จุลสารโพธิยาลัย ทั้งหมด ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๐:

ปีที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๕


ปีที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖


ปีที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗


ปีที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๘


ปีที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๙


ปีที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๐


รายการสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

จุลสารโพธิยาลัย  |  วารสารโพธิยาลัย | จุลสารจากแดงสัมพันธ์  | จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข   |  ตำราเรียน  | การ์ตูน | หนังสืออื่นๆ

จุลสารโพธิยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖