จุลสาร สื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๑

จุลสารสื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข พฤศจิกายน ๒๕๕๑

  • ชื่อจุลสาร: สื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข
  • ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑
  • ประธานที่ปรึกษา: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • คณะผู้จัดทำ: กลุ่มสหธรรมมิกจากแดง
  • ผู้อุปถัมภ์การพิมพ์: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก, พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, คุณบุญล้อม-คุณพิรพร ศุภานุสนธิ์

 


ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง รูปแบบ APA 6th edition:

  • วัดจากแดง. (2551). จุลสารสื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข[จุลสาร]. สมุทรปราการ: วัดจากแดง อ.พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.
  • วัดจากแดง. (2551). ประทีปนำทาง. จุลสารสื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข, 4.

โพสที่เกี่ยวข้อง:

จุลสาร สื่อธรรม เพื่อนำสันติสุข ฉบับเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๑